مستربچ های لیزکننده و آنتی بلاک

مستربچ های لیزکننده و آنتی بلاک

 

امــروزه، فیلم هــای پلیمــری و بــه ویــژه پلی الفینــی به طــور گســترده ای در کاربردهــای بســته بندی اســتفاده می شــوند، امــا معضــل چســبندگی و ضریــب اصطــکاک بالای ایــن فیلمهــا، محدودیتهایــی را در زمــان تولیــد، بســته بندی و اســتفاده ایجــاد می کنــد. به منظــور برطــرف کــردن ایــن مشکلات، از مستربچ های آنتی بلاک و لیزکننــده در فیلم هــای پلی الفینــی در طــول فراینــد اســتفاده می شــود.
البته مستربچ های لیز کننده و آنتی بلاک برای محصولات پلیمری دیگر مانند محصولات اکسترودی یا تزریقی(جدا شدن از قالب) کاربرد دارند.
13
مستربچ لیزکننده (Slip)
مستربچ های لیزکننده باعث کاهش تمایل چسبندگی مواد پلیمری به یکدیگر و همچنین کاهش چسبندگی بین مواد پلیمری و سطوح فلزی تجهیزات فرآیندی فیلم ها و قطعات قالب می شوند که موجب سر خوردن راحت تر مواد پلیمری می شوند.
افزودنی های لیزکننده با گذشت زمان به واسطه ی ناسازگاری خود با بستر مواد پلیمری (تفاوت در پارامتر حلالیت) به روی سطح مهاجرت می کنند و ضریب اصطکاک پلیمر را طی زمان کاهش می دهند که باعث لیزشدن سطح پلیمر می گردد.
23
سرعت و مقدار این مهاجرت به ساختار فیزیکی و ضخامت ماده پلیمری و همچنین میزان ناسازگاری ماده لیزکننده با پلیمر بستگی دارد، بدین ترتیب با افزایش بلورینگی(نظم) پلیمرو همچنین افزایش میزان سازگاری، سرعت مهاجرت این مواد کاهش می یابد.
مـواد افزودنـی لیزکننـده مهاجـر، پرمصرف تریـن گـروه مـواد لیزکننـده مـورد اسـتفاده هسـتند، ایـن مـواد اغلـب بـر پایـه آمیــد اســیدهای چــرب هســتند.
آمیدهــای اســید چــرب اغلــب از روغن هــای گیاهــی و چربی هــای حیوانــی حاصــل می شــوند.
دو نوع از پرکاربرد ترین آمید اسیدهای چرب می توان به اروکامیـد و اولئامیـد اشاره کرد.
31ساختار اروکامید
41
ساختار اولئامیــد
اولئامیــد عمومــا از منابـع حیوانـی تهیـه می شـود و اروكامیـد به طـور سـنتی از روغــن دانــه كلــزا گرفتــه می شــود، اروكامیـد غالبــا به دلیــل تهیـه آن از مـواد غیرحیوانـی ترجیـح داده می شـود و پایـداری حرارتــی بهتــری نســبت بــه اولئامیــد دارد.
اولئامید ها بلافاصله بعد از تولید عمل می کنند و به سطح مهاجرت می کنند(تند) و اروكامیـدها دیرتر به سطح مهاجرت می کنند(کند).
از مزایای مستربچ های لیزکننده می توان به کاهش ضریب اصطکاک و افزایش صافی و نرمی سطح،قابلیت جمع کردن و باز کردن سریع تر رول فیلم، جلوگیری از ترک برداشتن ورق ها در حین برش، سهولت در جداسازی قطعات ترموفرم شده در هنگام مصرف،ایجاد قابلیت چاپ بهتر و ایجاد خاصیت کمک فرآیندی اشاره کرد.
از کاربردهای آن می توان به فیلم های تک لایه و چندلایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن و محصولات اکسترودی اشاره نمود.
مستربچ آنتی بلاک (Anti-block)
چسبندگی سطح دولایه فیلم مجاور یکدیگر را بلاکینگ(Blocking) می گویند.بلاکینگ بیش تر در مورد فیلم های پلی اتیلن و پلی پروپیلن مطرح می شود.
فیلم های پلی الفینی به دلیل برهمکنش های قوی واندروالس یا بارهای الکترواستاتیکی هنگام تماس نزدیک(لایه های مجاور) تمایل دارند به یکدیگر بچسبند، هر چه دما، فشار و زمان تماس یا فرآیند بیشتر باشد، تمایل چسبندگی به یکدیگر بیشتر می شود.
پدیده ی بلاکینگ بین لایه های مجاور باعث افزایش ضریب اصطکاک می شود، که لایه ها نسبت به حرکت در برابر یکدیگر مقاومت می کنند.
علاوه بر آن پلیمرهای با وزن مولکولی پایین(الیگومرها)ممکن است از توده ی مواد به سطح مهاجرت کرده و باعث چسبندگی شوند.
53 1
یکی از راه های کاهش چسبندگی لایه ها افزودن ذرات معلق در غلظت های بسیار رقیق می باشد که باعث ایجاد یک سطح با ناهمواری های ریز(میکرو) می شود و سطح تماس لایه ها به حداقل می رساند و فاصله بین لایه ها نیز به حداکثر می رسد.
برای این منظور از افزودنی های معدنی مانند تالک، میکا، کربنات کلسیم، کائولن کلسینه شده، سولفات منیزیم، خاک دیاتومه و غیره استفاده می کنند، ، آن ها باید تاثیر کمی روی خواص مکانیکی بگذارند، همچنین نباید شفافیت، کدری، رنگ و براقیت فیلم را خراب کنند.
یکی دیگر از راه های کاهش چسبندگی بین لایه ها استفاده از مواد آلی می باشد که می توان به آمیدها، آمیدهای اسیدهای چرب، اسیدهای چرب، نمک اسیدهای چرب، سیلیکون ها و غیره اشاره نمود،در واقع مواد افزودنی آلی ممکن است هم خواص لیزکنندگی و هم آنتی بلاکی ارائه بدهند.
آنها با مکانیسم های متفاوتی در مقایسه با افزودنی های آنتی بلاک معدنی کار می کنند، پس از خنک شدن به سطح فیلم مهاجرت می کنند و یک لایه روی فیلم تشکیل می دهند.
گاهی اوقات از مستربچ های ترکیبی مواد افزودنی آنتی بلاک معدنی و آلی استفاده می شود که اثر هم افزایی دارند. مواد افزودنی آلی معمولاً در مقایسه با مواد معدنی توانایی آنتی بلاکی کمتری دارند اما اثرلیزکنندگی بهتری دارند.
مزیت بزرگ استفاده از افزودنی های آنتی بلاک معدنی این است که به سطح مهاجرت نمی کنند، این موضوع به خصوص در فیلم هایی که در تماس با مواد غذایی یا هوازدگی قرار می گیرند می تواند حائز اهمیت باشد، موادافزودنی آنتی بلاک معدنی (به جز کربنات ها) در مقایسه با مواد آلی مهاجر پایدارترند.
برای افزودنی های آنتی بلاک معدنی باید این نکته را در نظر بگیریم که اندازه ذرات نباید بزرگ باشند که باعث مسدود شدن نازل ها یا پارگی فیلم ها شوند.
از آنجا که برخی مواد معدنی مانند تالک ممکن است به عنوان عامل هسته زا عمل کنند ممکن است خواص نوری و مکانیکی را به دلیل تبلور تغییر دهد.
از مزایای استفاده از مستربچ آنتی بلاک می توان به سهولت جدا شدن دو لایه فیلم از یکدیگر، سهولت رول کردن فیلم ها، سهولت در باز کردن فیلم رول شده، کمک به رهایش قطعات تزریقی از قالب و افزایش خروجی در خطوط بسته بندی اشاره کرد.
از جمله کاربردهای آنتی بلاک استفاده در فیلم های پلی اتیلن و پلی پروپیلن، ورق های پلی پروپیلن، محصولات اکسترودی و قالبگیری محصولات بادی و تزریقی می باشد.
فرق مستربچ های لیزکننده و آنتی بلاک
از جمله تفاوت های مستربچ های لیزکننده و آنتی بلاک می توان به مکانیسم عملکرد آنها اشاره کرد:
همانطور که در شکل نمایش داده شده است، لیزکننده ها نیروی برشی بین دوسطح را کاهش و موجب سر خوردگی راحت تر آنها روی هم می شوند، آنتی بلاک ها نیروی عمودی بر دو سطح را کاهش و باعث می شوند که دولایه از یکدیگر راحت باز شوند.
6

آخرین اخبار

فرآیند قالبگیری تزریقی
قالبگیری تزریقی قالبگیری تزریقی روشی برای تولید محصولات قالب گیری شده از طریق تزریق مواد پلاستیکی نرم و ...
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت دنیا پلیمر اقدام به تولید مستربچ های رنگی، افزودنی، کامپاند کربنات کلسیم و گرانول برای صنعت راه مانند لوازم ترافیکی و ملزومات ساختمان مانند مخازن آب، کلید پریزهای برق و … اقدام نموده است.

  •