مستربچ لیزکننده چیست؟چرا باید از مستربچ های لیزکننده استفاده نمود؟

امــروزه، فیلم هــای پلیمــری و بــه ویــژه پلی الفینــی به طــور گســترده ای در کاربردهــای بســته بندی اســتفاده می شــوند، امــا معضــل چســبندگی و ضریــب اصطــکاک بالای ایــن فیلمهــا، محدودیتهایــی را در زمــان تولیــد، بســته بندی و اســتفاده ایجــاد می کنــد.

 به منظــور برطــرف کــردن ایــن مشکلات، از مستربچ های لیزکننــده در فیلم هــای پلی الفینــی در طــول فراینــد اســتفاده می شــود.

مستربچ لیزکننده چیست؟

البته مستربچ های لیز کننده برای محصولات پلیمری دیگر مانند محصولات اکسترودی یا تزریقی(جدا شدن از قالب) نیز کاربرد دارند.

مستربچ های لیزکننده باعث کاهش تمایل چسبندگی مواد پلیمری به یکدیگر و همچنین کاهش چسبندگی بین مواد پلیمری و سطوح فلزی تجهیزات فرآیندی فیلم ها و قطعات قالب می شوند که موجب سر خوردن راحت تر مواد پلیمری می شوند.

افزودنی های لیزکننده با گذشت زمان به واسطه ی ناسازگاری خود با بستر مواد پلیمری (تفاوت در پارامتر حلالیت) به روی سطح مهاجرت می کنند و ضریب اصطکاک پلیمر را طی زمان کاهش می دهند که باعث لیزشدن سطح پلیمر می گردد.

چرا باید از مستربچ های لیزکننده استفاده نمود؟

سرعت و مقدار این مهاجرت به ساختار فیزیکی و ضخامت ماده پلیمری و همچنین میزان ناسازگاری ماده لیزکننده با پلیمر بستگی دارد، بدین ترتیب با افزایش بلورینگی(نظم) پلیمرو همچنین افزایش میزان سازگاری، سرعت مهاجرت این مواد کاهش می یابد.

مـواد افزودنـی لیزکننـده مهاجـر، پرمصرف تریـن گـروه مـواد لیزکننـده مـورد اسـتفاده هسـتند، ایـن مـواد اغلـب بـر پایـه آمیــد اســیدهای چــرب هســتند، دو نوع از پرکاربرد ترین آمید اسیدهای چرب می توان به اروکامیـد و اولئامیـد اشاره کرد.

مزایای استفاده از مستربچ لیزکننده

  • کاهش ضریب اصطکاک و افزایش صافی و نرمی سطح
  • قابلیت جمع کردن و باز کردن سریع تر رول فیلم
  • کاهش اصطکاک بین فیلم های پلیمری و همچنین با تجهیزات فرآیندی تولید
  • ایجاد خاصیت کمک فرآیندی
محصولات

ما در شبکه های اجتماعی

  •  

 

شرکت دنیا پلیمر اقدام به تولید مستربچ های رنگی، افزودنی، کامپاند کربنات کلسیم و گرانول برای صنعت راه مانند لوازم ترافیکی و ملزومات ساختمان مانند مخازن آب، کلید پریزهای برق و … اقدام نموده است.

  •